European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Амон –РА”-ООД

Фирма АМОН РА ООД e бързо развиваща се частна компания, която ежегодно отглежда приблизително  750 000 – 800 000 патици.

АМОН РА е изградила затворен производствен цикъл, разполагайки със собствени бази за отглеждане и хранене на птиците, собствен фуражен завод и собствена птицекланица АВИС ЕООД BG1102073EO.
През годините на усилен труд успяхме да изградим репутация на силен и надежден бизнес партньор, както и един от най-големите български износители на патешки дроб (foie gras), патешко магре (duck magret) и други патешки продукти.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.