European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Археологически резерват „Трансмариска“

Римското селище Трансмариска възниква през 40-50г след Христа. До края на ІІІв то е постоянен военен пункт на Дунавския лимес.

Във връзка с грандиозната строителна дейност и военна реорганизация на Дунавския лимес, Трансмариска е посетена от император Диоклетиан през 294г. По негово указание започва изграждането на късноантичния кастел. Строителството на крепостта е завършено през 299г, когато Диоклетиан за втори път идва в града.
Римската и византийска крепост, разположена под съвременния град, има площ от 65 дка. Част от кулите й са квадратни, включително и реставрираната кула №1, разкрита и археологически проучена през периода 1995-1997г. Кулата притежава потерна на западната си стена. Реставрирана и консервирана е през 2000-2001г.
В района заключен между улиците “Крепостта” и “П. Берон” е разкрита и Южната крепостна стена на Трансмариска с две бойни кули – едната подковообразна, а другата ветрилообразна. Тя представлява значим археологически паметник на културата и интересен туристически обект. Античен кастел “Трансмариска” е обявен за паметник на културата с национално значение през 1968г.
Към днешна дата археологическите разкопки продължават.

http://www.museumtutrakan.com

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.