European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Бъдеще

Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро

Развитието на селските райони е „вторият стълб“ на общата селскостопанска политика (ОСП), която подсилва „първия стълб“ на подпомагането на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата

Прочети повече

ВОМР-уникален инструмент за местно развитие през новия период

Становище на Европейския комитет на регионите — Приносът на КР за обновената Териториална програма със специален акцент върху воденото от общностите местно развитие. Призовава за много по-голямо използване на териториални

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.