European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро

Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро

Развитието на селските райони е „вторият стълб“ на общата селскостопанска политика (ОСП), която подсилва „първия стълб“ на подпомагането на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата устойчивост на селските райони.
ОСП допринася за устойчивото развитие на селските райони чрез три дългосрочни цели:
• Укрепване на конкурентоспособността на земеделието и горското стопанство,
• осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;
• постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.
Приносът на ОСП към целите на ЕС за развитие на селските райони се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие (ЕЗФРСР). Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро, които включват инжекция от 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване next generation EU, за да се помогне за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19.
Правилата за разходите за развитие на селските развитие на селските райони през периода 2021—2022 г. са определени в преходния регламент за ОСП, приет на 23 декември 2020 г. Регламентът до голяма степен разширява съществуващите правила (първоначално въведени за периода 2014—2020 г.) с някои допълнителни елементи, за да се осигури гладък преход към новата ОСП, която трябва да влезе в сила през 2023 г.
Държавите от ЕС прилагат финансиране по ЕЗФРСР чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР се съфинансират от националните бюджети и могат да се изготвят на национална или регионална основа. Европейската комисия одобрява и наблюдава ПРСР, а решенията относно подбора на проекти и предоставянето на плащания се вземат от управляващите органи на национално или регионално равнище.
Всяка ПРСР трябва да работи за постигането на поне четири от шестте приоритета на ЕЗФРСР:
• поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони;
• повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите;
• насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
• насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните;
• възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
• насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Приоритетите на ЕЗФРСР на свой ред са разделени на 18 конкретни целеви области. В своите програми държавите определят цели, свързани с избраните от тях приоритети и целеви области, както и стратегия за постигане на целите.
Когато съставят своите стратегии държавите избират от „меню“ от 20 широкообхватни политически мерки, които могат да бъдат съобразени с националните и регионалните условия, за да изпълнят един или повече от приоритетите на ЕЗФРСР. Напредъкът по отношение на целите се наблюдава чрез общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО).
Характеристики на ПРСР
Разходи за климата и околната среда
Най-малко 30 % от финансирането за всяка ПРСР трябва да бъде насочено към мерки от значение за околната среда и изменението на климата. Голяма част от него се отпуска чрез безвъзмездни средства и годишни плащания на земеделски стопани, които преминават към по-екологосъобразни практики.
Подкрепа за действия на местно равнище
Поне 5 % от ПРСР трябва да бъдат насочени към действия, основани на подхода LEADER / водено от общностите местно развитие.
Насърчаване на интелигентните селища
Програмите за развитие на селските райони могат да подкрепят инициативата интелигентни селища, която има за цел да предостави широк набор от инструменти за насърчаване, даване на възможност и подпомагане на иновациите в селските райони в цяла Европа, като се обърне внимание на общите предизвикателства, пред които са изправени гражданите, живеещи в селски райони.
Финансови инструменти
Чрез финансовите инструменти ЕЗФРСР функционира като източник на заеми, микрокредити, гаранции и капиталови инструменти, които са на разположение на получателите в областта на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, осъществяващи финансово жизнеспособни проекти в подкрепа на приоритетите на ЕЗФРСР.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.