European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Винпром „Лясковец” ООД

Предприятието е специализирано в производството на алкохолни напитки.

В това число шумящи вина, специални вина, трапезни вина и ракии. Съчетанието на специфичните климатични условия на северно-българския лозарски район и вековната лозаро-винарска традиция с умението на технологичния екип в производството на качествени вина и ракии поставя търговските марки на фирмата сред лидерите в категорията „Пенливи вина”. Много легенди, документи, предмети от археологическите разкопки в околностите на град Лясковец, между които е и открита римска преса за грозде, доказват че винарството е един от най-старите занаяти на лясковчани.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.