European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ВОМР-уникален инструмент за местно развитие през новия период

ВОМР-уникален инструмент за местно развитие през новия период

Становище на Европейския комитет на регионите — Приносът на КР за обновената Териториална програма със специален акцент върху воденото от общностите местно развитие.
Призовава за много по-голямо използване на териториални инструменти (водено от общностите местно развитие (ВОМР).
Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и др.) в държавите членки и задължително заделяне на средства от всички фондове за изпълнение на обновената Териториална програма и целите на политиката на сближаване.
Подчертава, че политиката на сближаване и териториалното сближаване са свързани помежду си и че не може да има истинска политика на сближаване, без да се отчете надлежно териториалното сближаване.
Призовава в Териториалната програма след 2020 г. да се засили териториалното измерение в по-широк кръг от области на политиката и активно да се насърчават териториални визии и стратегии, залагащи в по-голяма степен на подхода „от долу нагоре“, които следва да бъдат съгласувани с една по-широка рамка.
Подчертава, че териториалните инструменти като ВОМР или ИТИ са доказани способи за доближаване на Европа до гражданите. Постиженията на подхода LEADER/ВОМР показаха, че местните групи за действие (МГД) могат да защитават европейските ценности, ако са признати като местни фактори за промяна и развитие на местно, регионално и национално равнище. Чрез активно участие на всички местни заинтересовани страни и граждани той може да отговори на европейските нужди посредством местни средства, което да доведе до укрепване на легитимността на ЕС. Освен това LEADER/ВОМР е и мощен инструмент за изпълнение на целите за устойчиво развитие на местно равнище. Поради това КР призовава за демонстрирането на по-големи амбиции и за развиването на териториалните инструменти на местно, регионално, национално и европейско равнище в периода след 2020 г.
Подчертава, че Териториална програма 2020 действително е постигнала резултати, главно благодарение на политиката на сближаване, която е на разположение чрез своите средства и финансиране и която въведе на всички равнища на управлението ориентирания към местните условия подход и участието на местните общности в създаването и прилагането на устойчиви местни стратегии. Все още обаче има какво да се подобри: по-специално трябва да се подобри нейната видимост на поднационално равнище (чрез ВОМР, ИТИ, ЕГТС, ЕТС и др.), трябва да се засили влиянието на териториалния подход върху цялостната политика на ЕС, а Териториалната програма трябва да бъде по-добре прилагана на национално равнище;
Териториална програма е възможност за отправяне на ново и положително послание за бъдещето на ЕС и за балансирано развитие на всички територии. На гражданите и на широката общественост следва да се предостави всеобхватен и разбираем документ, съдържащ визия за бъдещето им и отразяващ истинските им потребности, както и въпросите, които трябва да бъдат разгледани. Гражданите следва да получат увереност, че никой няма да бъде изоставен и че всички ще получат равни възможности за достоен живот, независимо от тяхното местоживеене.
Подчертава капацитета на ВОМР за мобилизиране и привличане на местните общности, включително местните и регионалните власти, социалните и гражданските партньори, както и частния сектор. Чрез подход на участието ВОМР поддържа стратегиите за местно развитие в съответствие с промените в местните условия и ги адаптира към тях (социално сближаване, миграция, регионални клъстери, екологосъобразна икономика, изменение на климата, интелигентни решения, технологии и др.).
Подчертава необходимостта от гъвкаво и опростено прилагане на интегрираните териториални инструменти, което да може да се приспособява към територията и да следва методика, благоприятстваща подход „от долу нагоре“с акцент върху партньорството и придаването на динамика, както и върху ролята на местните стратегии за териториално развитие. Възможните решения включват опростени варианти за разходите, опростен модел за прилагане за териториалните инструменти (една национална оперативна програма и един орган на управление), обслужване на едно гише, общ набор от опростени правила, разработен на равнище ЕС, за да се предотврати свръх регулирането (набор от инструменти на ВОМР, ясни насоки за определяне на структурата на стратегиите, процедури за одобрение, използване на водещ фонд, оценка и др.) и т.н.
Подкрепя възможността воденото от общностите местно развитие с финансиране от няколко фонда да стане задължително във всички региони на ЕС, като се гарантира, че подходът на ВОМР се използва във всички видове региони: селските (включително отдалечените, планинските и островните), градските и крайбрежните райони; всички региони в ЕС трябва да имат възможността да се възползват от всички налични фондове, за да отговорят на нуждите, които са идентифицирали в своите стратегии за местно развитие.
Отбелязва, че като инструмент ВОМР/LEADER се използва от 3000 сходни органи (МГД и МИРГ) в целия Европейски съюз. Този факт следва да бъде отчетен, за да се укрепи допълнително териториалното сътрудничество и да се възприеме многообразието на Европа посредством транснационално сътрудничество „от долу нагоре“между гражданите. За да се засили още повече териториалното сътрудничество чрез ВОМР, е необходимо да се създадат условия, които да позволят на МГД да се съсредоточат върху ролята си да активизират конкретния район и да спомагат за появата и последващото приложение на най-добрите идеи. Трябва да се задели подходяща част от бюджетите за текущи разходи и разходи за активизиране, както и за транснационално сътрудничество. В същото време КР настоятелно препоръчва да се създаде общ набор от принципи и правила на европейско равнище за проектите за международно сътрудничество, основани на ВОМР, за да се гарантира ефективно и гладко прилагане.
Припомня връзката на ВОМР с други интегрирани инструменти за развитие: в качеството си на факултативен инструмент, заедно с интегрираните териториални инвестиции, ВОМР допринася за осъществяването на по-широка стратегия за развитие, която дава възможност за адаптиране на политиките на местно равнище. В тази връзка КР призовава за по-добри синергии между ВОМР и ИТИ: през програмния период 2021—2027 г. ВОМР може да се използва като допълнителен инструмент в дадена градска или териториална стратегия, така че би могъл да бъде включен в подход за ИТИ, при който предлаганият от ВОМР подход, основан на участието, може да помогне за справяне с някои специфични местни проблеми.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.