European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Дейности на всеки партньор

Отговорности в партньорството

Дейности на МИГ-Лясковец-Стражица: Организация, координация и управление на проекта; Извършване на проучване на тема: “Изследване на културното наследство на територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, дейности,

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.