European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Отговорности в партньорството

Дейности на МИГ-Лясковец-Стражица:

 • Организация, координация и управление на проекта;
 • Извършване на проучване на тема: “Изследване на културното наследство на територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, дейности, свързани с уникален бит и др.).
 • Извършване на проучване на тема: “Изследване на местни производители за създаване на териториална марка/бранд.
 • Разработване на интернет-платформа „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“
 • Тридневен Фестивал “Всички под един покрив”
 • Регистриране на териториална/регионална марка/бранд
 • Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“
 • Закупуване на техническо оборудване за изпълнение на проекта.
 • Провеждане на Работни/информационни срещи
 • Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ
 • Провеждане на Информационни конференции
 • Публикация в регионални медии
 • Разработка па маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ – партньори по проекта на основата на местната идентичност

Дейности на МИГ-Тутракан-Сливо поле:

 • Организация, координация и управление на проекта;
 • Занаяти, обичаи, традиции от поколения на поколения на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле”
 • Фестивал: Панаир на традициите – МИГ Тутракан – Сливо поле със слоган ” Рецептите на баба с нов живот “
 • Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“
 • Провеждане на Работни/информационни срещи
 • Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ
 • Провеждане на Информационни конференции
 • Публикация в регионални медии
 • Проучване на тема : Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на” МИГ Тутракан – Сливо поле”
 • Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: ” Занаяти, обичаи, традиции от поколения на покления на територията на МИГ Тутракан Сливо поле”
 • Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: ” Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле

Дейности на МИГ-Средец:

 • Организация, координация и управление на проекта;
 • Проучване на тема:” Традиции, обичаи и занаяти практикувани в миналото и настоящето на територията на „МИГ Средец“
 • Фестивално събитие – Панаир на традиции, обичаи, занаяти, гозби, продукти, култура и бит, автентични за региона на ” МИГ Средец” под наслов ” Всички под един покрив”
 • Провеждане на Работни/информационни срещи
 • Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ
 • Публикация в регионални медии
 • Изработка и доставка на сгъваем щанд със сгъваем покрив и изложбени плотове.
 • Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „ Традиции, обичаи и занаяти практикувани в миналото и настоящето на територията на „МИГ Средец“

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.