European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Дейности

Организация, координация и управление на проекта;

Извършване на проучване на тема: “Изследване на културното наследство на територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, дейности, свързани с уникален бит и др.).

Извършване на проучване на тема: “Изследване на местни производители за създаване на териториална марка/бранд.

Разработване на интернет-платформа „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

Проучване на тема:” Традиции, обичаи и занаяти практикувани в миналото и настоящето на територията на „МИГ Средец“

Занаяти, обичаи, традиции от поколения на поколения на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле”

Тридневен Фестивал “Всички под един покрив”

Фестивално събитие – Панаир на традиции, обичаи, занаяти, гозби, продукти, култура и бит, автентични за региона на ” МИГ Средец” под наслов ” Всички под един покрив”

Фестивал: Панаир на традициите – МИГ Тутракан – Сливо поле със слоган ” Рецептите на баба с нов живот “

Регистриране на териториална/регионална марка/бранд

Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

Закупуване на техническо оборудване за изпълнение на проекта.

Провеждане на Работни/информационни срещи

Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ

Провеждане на Информационни конференции

Публикация в регионални медии

Разработка па маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ – партньори по проекта на основата на местната идентичност

Изработка и доставка на сгъваем щанд със сгъваем покрив и изложбени плотове.

Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „ Традиции, обичаи и занаяти практикувани в миналото и настоящето на територията на „МИГ Средец“

Проучване на тема : Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на” МИГ Тутракан – Сливо поле”

Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: ” Занаяти, обичаи, традиции от поколения на покления на територията на МИГ Тутракан Сливо поле”

Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: ” Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.