European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Деултум “Дебелт“

Национален археологически музей „Античен и средновековен град   Деултум Дебелт“ в Средец.

По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium, наследил старо тракийско селище от VІІ в. пр. Хр. В Колония Деултм са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. По силата на римското право ветераните били оземлени на една доста обширна територия между езерата Бургаско и Мандренско. Интересен е факта, че името на античния град Деултум има тракийски произход и означава “място между две блата”, което отразява особености на терена както в миналото, така и днес.
Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ – началото на ІІІ в. Тогава той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света. В централната му част са били издигнати храмове на Асклепий и Кибела, почитани са били Тракийският бог конник и Херакъл. По времето на император Септимий Север е бил създаден и храм на императорския култ. В продължение на петдесет години градът е сякъл емисии от собствени бронзови монети.
Изображенията по тях ни дават богата информация за неговия облик, религиозен живот, икономика.

Античният и средновековен град Деултум – Дебелт е обявен за национален археологически резерват през 1988 г.
Тук се извършват археологически проучвания от 32 години. Разкрита е част от античния град, създаден през 69 г. от римския император Веспасиян като Колония на римски войници от Осми Августов легион. През средните векове Дебелт е на границата между България и Византия и играе важна роля в граничните отношения между двете държави. В нач. на ІХ в. на север от него е изграден старобългарският граничен окоп Еркесия.
Археологическите проучвания продължават, реализира се проект за аварийна консервация и реставрация. Съществува музейна база с експозиция и малък посетителски комплекс, който е в процес на обновяване.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.