European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

„Добруджански кукери“

Национален събор на маскарадните игри „Добруджански кукери“.

В истински празник се превръща Областният събор „Добруджански кукери“ в тутраканското село Варненци. Организира се от община Тутракан и НЧ „Светлина – 1904 г.“ и в него се включват кукерски групи от България и Румъния.

Съборът е част от Културния календар на община Тутракан и има състезателен характер. Провежда се на две години.

Съборът на маскарадните игри “Добруджански кукери” в тутраканското село Варненци се състои ежегодно през март на Сирни заговезни. Организира го местното народно читалище “Светлина-1904г.” В него се включват кукерски групи предимно от Североизточна България, които представят традиционните за тази част на страната кукерски облекла и ритуали. В прогонването на зимата, злите духове и болестите всяка година се включват и групи от други части на страната както и от Румъния. Събитието има състезателен характер, което го прави още по-интересно.
Особено колоритна гледка представляват т.нар. „черни кукери“, които са характерни за с. Варненци. Пременени целите в черно и въоръжени с дървени саби и сопи, с които тракат заплашително, местните чауши успяват да уплашат малки и големи гости на празника.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.