European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Дунавски парк – Тутракан

В границите на гр. Тутракан непосредствено край р. Дунав е разположен Крайдунавския парк.

Общата площ на парковата зона обхваща близо 12 дка с няколко обособени зони. Декоративни дървета и храсти, открит солариум и дървени шезлонги са включени в зоната за отдих. Детската зона включва места за отдих на майките с детски колички, игрови мултифункционални съоръжения, люлки, въртележка, пясъчник и др.
Обособена е и информационна алея, представяща информация за биологичното разнообразие в региона на гр. Тутракан посредством тематични табели.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.