European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

„Дунав Плод“ ООД

„Дунав Плод“ ООД е призната за организация на производители на плодове.

Членовете на организацията са регистрирани земеделски стопани с производство на кайсии, праскови, череши, ябълки и десертно грозде. Организацията е учредена по инициатива на нейните членове за постигане на следните цели: концентрация и пласиране на пазара на произведената продукция от плодове.
Както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качество и количество, заедно с оптимизиране на производствените разходи и за стабилизиране цените на нейното предлагане.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.