European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Етнографска експозиция в село Сушица

Етнографска експозиция при НЧ”Станчо Станчев” се намира в село Сушица.

Експозицията е създадена през 2006г. в чест на 110 годишнината от основаването на читалището.
Създадена е с активното съдействие на самодейците и чрез дарения от местното население. Разположена
е на площ 90 кв. метра. Съдържа 630 експоната от три века 18, 19 и 20.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.