European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ЕТ ”Аполо – Йордан Йорданов”

ЕТ ”Аполо – Йордан Йорданов” се намира в село Кесарево, общ. Стражица.

Рибарник №51610330 . произвежда личинки, зарибителен материал и риба за консумация – шаран, толстолоб, амур от специално подбрани и селектирани собствени родители. Фирмата се занимава с тази дейност от 25 години.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.