European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ЕТ “Гея Сем”

Фирмата е основана през 1995 и стартира дейността си основно с развитието на търговия на семена.

За да предложим максимално задоволяване на нуждите на нашите клиенти, ние разширихме асортимента, който предлагаме и в момента разполагаме с пълен асортимент зеленчукови семена, цветни семена, цветни луковици и различни тревни смеси.

Екипът на ГЕЯСЕМ се стреми да поддържа висок стандарт на обслужване и максимално задоволяване на нуждите на потребителите на дребно и производителите. Развиваме своята дейност на територията на цялата страна, като поддържаме дистрибуторска мрежа от собствени магазини и предоставяме продуктите си на едро на търговци.
Мисия: осигуряването на оптимално качество на продуктите, които предлагаме на пазара и с оглед на това голяма част от тях се закупуват и внасят от водещи производители и Холандия, Германия и Франция.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.