European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Живи човешки съкровища

Пилотната програма на ЮНЕСКО “Живи човешки съкровища”, от която “Живи човешки съкровища – България” е част, цели да се предотвратят новите загуби. Особено важно е да се насърчат носителите на това нематериално културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения. България има щастието и до днес да притежава в значително съхранен вид фолклорна култура в нейния синкретизъм – като неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и пр.

На територията на МИГ-Лясковец-Стражица има 28 малки населени места със свое уникално нематериално културно наследство, което се съхранява от поколенията, но предимно от възрастните жители. Именно то трябва да се валоризира, съхранява и опазва . Такова наследство е:

-устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на нематериално културно наследство;
-художествено-изпълнителско изкуство;
-социални обичаи, обреди и празненства;
знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
-знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.