European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Заповядайте на пъстър Фестивал!

Фестивал “Всички под един покрив”- един селски район с иновация за своето устойчиво развитие!

СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ кани места общност, гости и партньори на пъстро и автентично фестивално събитие  “Всички под един покрив”, което ще се проведе в Градския парк на град Лясковец от 24 до 26 юни 2022г.

Фестивалът е финал на  проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г.

Фестивалното събитие е част от бъдещата Колективна марка “Smart Rural Brand” на МИГ “Лясковец-Стражица“ и цели да събере заедно местни производители и доставчици на продукти от територията на общините Лясковец и Стражица, да популяризира автентичното нематериално културно наследство – традиции, кулинария, обичаи, фолклор, занаяти и характерни за района производства.

За посетителите на Фестивала в рамките на три дни са предвидени следните събития: „Изложба и дегустация на продукти, произведени на територията на МИГ. Вкусно, местно, родно!“, „Изложба и демонстрация на занаяти и приложни изкуства“, „Посещение в Музея на гурбетчийското градинарство“, „Ателие „Традиционен бит, култура, автентично наследство“ от територията на МИГ“, „Празнични концерти на местни фолклорни състави“,

Конкурс “Най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци”, Конкурс “Най-вкусно традиционно ястие”, Конкурс „Най-сръчен занаятчия на Фестивала“, Конкурс “Най-атрактивен щанд”,  Конкурс „Най-атрактивни продукти на местни производители“ и Конкурс „Обичай/песен/танц, облекло – автентично нематериално културно наследство“ на територията на МИГ.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.