European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Защо са важни обичаите?

Българските обичаи са специфични за България и българите, разнообразни или постоянно повтарящи се действия на народа.

Народните обичаи и обреди представляват културно-историческото и обществено развитие на всеки народ. Посредством тях се предават на бъдещите поколения възприетите и усвоените явления от миналото. Те представляват мост между старата култура и младото поколение, което я възприема като знание за живота на своите предци.

Българските обичаи са ключов елемент от цялостната ни културна традиция и вероятно са спомогнали за съхраняването на българския дух в превратностите на времето.

Свързани са с почитането на бога, свети мъченици, национални герои, природата, здравето на хората, гонене на зли духове и т.н. Хората от поколения предават устно историите, свързани с тях, като по този начин запазват националната култура и наследство.

В основата на българските народни празници и обичаи е народният светоглед – знания и представи за света, както и взаимовръзките в природата и обществото. Мирогледът е свързващото звено между стопанската дейност и празнично-обредната система.

 

За да удовлетвори потребностите си, свързани с добра реколта, здраве на домашните животни, здраве и благополучие в семейството, човекът въздейства върху природата. Конкретният начин на въздействие се определя от знанията и представите за нейната същност и взаимовръзките в нея.

Българският календар има голямо многообразие от празници, обичаи и обреди. В тях виждаме богатството на нашата народна култура, съчетаваща древни традиции и вярвания. В миналото българите са познавали много добре всички празници, знаели са с голяма точност кога и в кой ден се пада известен празник, колко дни, седмици или месеци има от един празник до друг.

Различните обичаи олицетворяват една интересна взаимовръзка между социални отношения в миналото, митологични образи и географски особености.

Повечето празници са свързани с работната дейност на българите. Правят се различни обреди за плодородие и добра реколта, за здраве на домашните животни и за благополучие в семейството.

Българските обичаи са ключов елемент от цялостната ни културна традиция и вероятно са спомогнали за съхраняването на българския дух в превратностите на времето.

Обичаите и традициите са две рамо до рамо, това са каналите, по които по-възрастните поколения предават на младите опита на своите социално поведение, техните морални убеждения и чувства, методи и техники на социална дейност.

Обичаят, включващ прости, стереотипно повтарящи се отношения, предава младо поколение, стандарт на действие, акт.

Традициите никога не действат извън връзката с обичаите, те винаги функционират цитиран въз основа на последното. Простите взаимоотношения, фиксирани от обичаите, и духовните качества на традициите, формирани от тези отношения, включват като предпоставка за стабилизиране и възпроизвеждане в живота на нови поколения сложни социални отношения, социално значими и масови духовни качества.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.