European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

За нематериалното културно наследство

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга – много уязвимият характер на това наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на умението.

Нематериалното културно наследство може да има и материален характер, като тук се включват – материали, костюми, книги, които са свързани с бита на всеки човек.

Към културното наследство според ЮНЕСКО се причисляват и знанията и уменията, свързани с традиционните занаяти.

Усилията по опазването на нематериалното културно наследство се открояват ясно при честването на всички традиционни български празници и инициирането на своеобразни занаятчийски културни дейности. Запазването на традициите, бита и обичаите са основен приоритет на за развитието и популяризирането на нематериалното ни културно наследство и за двете общини на територията на МИГ.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.