European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Земеделска кооперация “Прогрес”

Земеделска кооперация “Прогрес” се намира в село Варненци.

Основната дейност се развива в с. Варненци , както и в землището на цялата община Тутракан. Дружеството обработва и реализира своята продукция върху собствени, арендувани или наети земи.

Предметът ни на дейност включва производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход:

Продукцията, която ЗК “Прогрес” реализира е следната :

– пшеница ;
– царевица ;
– слънчоглед ;
– рапица ;
– див копър – резене ;
– ечемик ;
– люцерна ;
Територията на село Варненци разполага с плодовита почва, а климата е много благоприятен за развитието на засятата в региона земеделска продукция. Благодарение на тези фактори, продукцията е с високо ниво на качество и отлични вкусови показатели.
Земеделска Кооперация “Прогрес” разполага с екип от квалифицирани земеделци, с богат опит, както и със селскостопански машини, необходими за обработване на почвата и събиране на отглежданата реколта. Екипът ни стриктно следи за качеството на продукцията и спазва всички стандарти и изисквания при процеса на производство.
Благодарение на екипите от специалисти, работещи в ЗК “Прогрес”, качествената селскостопанска техника, с която разполагаме и атрактивните цени, ние успяхме да се докажем и утвърдим на пазара у нас като сигурен, надежден и коректен партньор.

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.