European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Земеделски производител Димитър Рачев

Фирмата се занимава с производство на ягоди и череши за прясна консумация.

Димитър Рачев се занимава с производство на ягоди и череши за прясна консумация, насажденията са оборудвани с капково напояване, ягодите се отглеждат по системата-мулчиране с черно фолио. Обикновено началото на беритбената кампания при черешите е около 10-11 май, продължава до 7-9 юни, при ягодите няколко дни по късно, 14-15 май – 8-10 юни. Работи с клиенти от цяла североизточна България, включително и с Румъния.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.