European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Земеделски производител Ивелин Спасов

Земеделският производител е специализиран в производството на кайсии, обработва 350 дка трайни насаждения кайсии.

Предстой засаждане на 60 дка сливи. Масивите се намират в област Силистра, с. Поляна и с. Суходол. Спесифични сортове – ранна кишиневска, унгарка, мъркулещи, силистренска компотна, роксана. Фирмата се занимава както с производство на плодове , така и с търговия в цялата страна и чужбина.
За първи път в България ЗП ‘Ивелин Спасов’ прави износ на наша Българска кайсия в чужбина за прясна консумация в страни като Румъния, Австрия , Гърция и Италия. Началото на етапа на прибиране на продукцията започва от началото на юни до края на юли – средата на август, в зависимост от температурните особености. Фирмата дава работа на население от четири села, като на ден достига до 150 човека. Продукцията е най-качествената в региона, за която се грижат.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.