European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Земеделски производител Сезгин Дауд

Халва и белен слънчоглед на Сезгин Дауд са изключително желани и търсени не само в България, но и в съседните Гърция и Румъния.

Сезгин Дауд е  производител от село Стамболово и произвежда  халва и белени слънчогледови ядки.

Фирмата за производство на белени слънчогледови семки е все още е нова на пазара. Преди година разширила асортимента си с производство на тахан и лятна халва.

За направата на халвата се използва захар, чувенов екстрат и слънчогледова ядка, която се произвежда от фирмата. Количеството халва, което се прави на ден е около тон и половина, до два.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.