European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ЗП “Симеон Захариев“

Симеон Захариев е млад земеделски производител със  собствен магазин за домашни млечни продукти в село Джулюница, общ. Лясковец.

Малка мандра с капацитет за преработка на 1000 литра мляко дневно. Инвестицията е на земеделския производител Симеон Захариев. В нея  се преработва суровината от животновъдната му ферма, в която се отглеждат 50 дойни крави и 12 юници. Собственикът произвежда близо 18 тона сирене и кашкавал годишно, като редува работния цикъл на мандрата.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.