European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ЗП Иванка Стоева, с. Орлинци

Производство на мед. Иванка Стоева от Средец. Тя има над 500 кошера в Средец и селата Белила и Орлинци.

Секретар е на Сдружението на пчеларите в Средец.

Голямата й мечта е да създаде условия за апитерапия – алтернативен метод за лечение и превенция на различни патологии, използващ свойствата на пчелните продукти.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.