European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ЗП „Илия Петков“

ЗП „Илия Петков“ развива биологично пчеларство в село Асеново, общ. Стражица

Отглеждане на пчели, пчелни семейства и производство на пчелен мед и пчелен прашец.

Земеделският производител има 110 кошера и се сертифицира за биологично производство. Произведеният билков мед е с високо качество от екологично чист район.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.