European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Интересни истории от териториите

По стъпките на минали цивилизации

Българските земи винаги са представлявали голям интерес за голяма част от народите в различните епохи. Дали заради ключовото географско разположение, красивите и богати земи, или поради друга причина, всеки е

Прочети повече

Музей на Дунавския риболов

Музеят „Дунавски риболов и лодкостроене” е открит през 1974 г. в Тутракан. Музеят се намира именно там, защото градът има вековни традиции в риболова и лодкостроенето.   Неслучайно жителите на

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.