European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

История на МИГ

История на МИГ

Местна Инициативна Група „Средец“ е създадена при изпълнението на проект № 431-2-03/17.09.2008 към ПРСР по Договор № РД 50-201/03.06.2009 като публично частно партньорство – юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност с форма Сдружение съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) регистрирано в Бургаски окръжен съд (дело 78, партиден номер 666, 2009 г).
МИГ Средец е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е регистрирано съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.
„МИГ Средец” е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на „МИГ СРЕДЕЦ”, която препокрива територията на община Средец, създадена като публично-частно партньорство и свързана с прилагането на подхода ЛИДЕР и подхода ВОМР на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г).
Основните цели на Сдружението са:
-Да работи за изпълнение на предложена от Сдружението и одобрена от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) Стратегия за Водено от общностите местно развитие или наричана за краткост Стратегията за територията на МИГ, съгласно изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.
-Да работи за постигане на заложените в Стратегията цели съгласно изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г , както и при стриктното спазване на всички правила и процедури залегнали в текста на Стратегията за територията на МИГ;
-Да осигурява техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни кандидатстващи с проекти към Стратегията за територията на МИГ, съгласно изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г./
-Да работи за социалното, културното и икономическото развитие на община Средец в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности;
-Да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво;
-Да работи за изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията на община Средец, за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на Сдружението;
-Да работи за създаването на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни групи, както и всички други организации и/или институции имащи сходни цели и идеи;
-Да защитава интересите на членовете си, да ги насърчава към инициативност и стимулира предприемчивостта им за внедряването на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения;
-Да работи за създаването на партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИГ или сродни организации на регионално, национално и международно ниво.
Основна дейност на «МИГ СРЕДЕЦ» е прилагане на подхода ВОМР 2014-2020 г.в съответствие с подкрепата от европейските инвестиционни фондове на основание Споразумение за партньорство на РБ, насочващо използването им при разработването , кандидатстването за финансиране и последващото изпълнение на интегрирана стратегия за ВОМР 2014-2020 г.
Управлението и изпълнението на интегрирана Стратегия за ВОМР /при одобрение и подписване на договор/ ще става, като се спазва приложимото законодателство и нормативните актове, свързани с прилагане на подхода ВОМР включително Наредба № 22/14.12.2015 г, Наредба № 1/22.01.2016 г.за прилагане на под мярка 19.4” Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.
Предметът на дейност на Сдружението е:
-Организиране на цялостния процес по изпълнение на Стратегията, съгласно Наредба № 22/14.12.2015 г. и процедурите и правилата залегнали в самата стратегия включително;
-Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциални кандидати от територията на НА „Миг Средец” към Стратегията;
-Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти към Стратегията съгласно процедурите залегнали в нея;
-Осъществяване на техническото обработване (приемане, регистриране, административна проверка) на постъпилите заявления за кандидатстване;
-Организиране и провеждане извършването на техническа експертна оценка на постъпилите заявления, съгласно изискванията на Стратегията и на Наредба № 22/14.12.2015 г
-Организира и провежда заседания на Комисия за избор на проекти към Стратегията на Сдружението;
-Информиране на всички заинтересовани страни, както и контролните и управляващи органи на ПРСР за осъществените процедури по избор на проекти;
-Подпомага осъществяването, на одобрените проекти включително, отчитането и мониторинг;
-Изготвяне на всички изискуеми по смисъла на определящата специфичните изисквания към Местните инициативни групи –действаща нормативна уредба на МЗХ . доклади свързани с дейността на МИГ и изпълняваната Стратегия;
-Организиране и осъществяване на дейности за изграждане на капацитет на местно ниво чрез обучения, консултации и експертна помощ;
-Разработване и осъществяване на национални и международни проекти, свързани
със защитата и опазване на околната среда и с устойчивото развитие;
-Организиране и провеждане на конференции, семинари, обучения, лекции,беседи и други свързани с изпълнението на Стратегията на територията на МИГ.
-Подготвяне и разпространение на бюлетини, брошури, плакати и материали
свързани с изпълнението на Стратегията, опазването на околната среда и устойчивото развитие на община Средец;
-Въвличане на местната общност в конкретни дейности, свързани с постигане на целите на Стратегията;
-Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата заизграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;
-Организира дейности, акции и кампании за защита и възстановяване на
околната среда в рамките на закона и по установения ред;
-Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (селско и горско стопанство, туризъм);
-Обезпечаване на финансова стабилност чрез изграждане на мрежа от партньори, дарителски кампании, проекти за набиране на средства и други подобни;
-Осигуряване на приход на средства за финансиране на дейността си според целите и приоритетите на Устава и съгласно нормативната уредба за прилагане на СМР Стратегията.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.