European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

История на МИГ

История на МИГ

МИГ „Тутракан-Сливо поле“ обхваща Община Тутракан и Община Сливо поле, които са разположени в Североизточната част на Дунавската равнина.

СНЦ МИГ Тутракан – Сливо поле е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ с дейност в обществена полза. Седалището на МИГ Тутракан – Сливо –поле е в гр. Тутракан.
Общото събрание /ОС/ е върховен орган за управление на сдружението и се състои от всички негови членове. Към датата на кандидатстване по покана на МЗХ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г., членовете на МИГ Тутракан-Сливо поле са 42 /36 юридически лица и 6 физически лица/, представители на различни заинтересовани групи.

В общото събрание членуват представители на 17 населени места, т.е. има представителство на над 50% от всички 26 населени места. Представителите на публичния сектор съставляват 4,8 % от имащите право на глас в общото събрание, представителите на стопанския сектор – 47,6 % и на нестопанския сектор 47,6 %. Всички юридическите лица имат седалище на територията на МИГ, а физическите лица постоянен адрес. Правомощията на общото събрание са указани в чл.32 от Устава на сдружението.
Управителният съвет на МИГ Тутракан-Сливо поле е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. Състои се от 7 юридически лица (1 председател и 6 членове) със седалища на територията на действие на МИГ, избрани с мандат от пет години. Представителите на стопанския сектор в УС съставлява 43% от имащите право на глас, на нестопанския 28,5% и на публичния – 28,5%. Правомощията на УС, свързани с управление на Стратегията за местно развитие са указани в чл.42 на Устава на сдружението. УС взема решение за образуване помощен орган – Комисия за избор на проекти, съгласно изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г на МЗХ.

Капацитетът на МИГ да изпълнява Стратегия за ВОМР е граден във времето, като началото е поставено с изпълнение на проект по подготвителната подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи в селските райони по ПРСР 2007-2013 г.

Сдружението чрез своите членове допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС и други финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа е млади хора, обмен на информация, взаимстване на опит от сродни организации в страната и чужбина, сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.

Сдружението се изгражда на следните принципи:
-Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес;
-Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението;
-Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския бизнес;
-Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му;
-Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;
-Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
-Екипност в работата на ръководните й органи;
-Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на МИГ.

Сдружението има следния предметна дейност:
-Прилагане на подхода ВОМР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;
-Кандидатстване за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на местна инициативна група пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо правилата на подхода ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз;
-Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ;
-Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
-Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
-Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;
-Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;
-Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;
-Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;
-Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;
-Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони;
-Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;
-Участие в други сдружения с нестопанска цел – асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;
-Изготвяне и изпълнение на проекти, за постигане целите на сдружението.

Основните цели на Сдружението са:
-Подпомагане развитието на селските райони;
-Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ВОМР/ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
-Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;
– Подпомагане развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
-Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;
-Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;
-Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/;
-Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
-Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната;
-Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;
-Спомагане за развитието на междуобщинското сътрудничество;
-Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
-Предприемане на действия и политики, свързани с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.
-Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители:
-Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти;
-Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;
-Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
-Помощ на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
-Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и работа.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.