European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

История на МИГ

История на МИГ

МИГ“Лясковец-Стражица“ е ЮЛНЦ, учредено на 22 март 2010г. като резултат от изпълнени дейности по проект на подмярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. По проекта е създаден капацитет за прилагане на подхода Лидер на територията на общините Лясковец и Стражица, регистрирана е МИГ, разработена е Стратегия за местно развитие съвместно с всички заинтересовани страни и представители на местната общност, извършени са богат набор от текущи информационни дейности, създаден е административен капацитет.
Сдружението е доброволна, неправителствена, политически необвързана организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.
Сдружението се ръководи в своята дейност от законите на Република България, от този устав и от следните принципи: доверие на местната общност; ангажиране на лидерите в общността; балансирано представителство на ключовите сектори и прилагане на публично-частно партньорство.
Предметът на дейност на сдружението е прилагането на стратегия за местно развитие, която стимулира устойчивото социално- икономическо развитие и подобряване качеството на живот в селската територия Лясковец – Стражица, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ЛИДЕР и ВОМР чрез изпълнение на стратегията за местно развитие и прилагане на Програмата за развитие на селските райони.
Основните цели на сдружението при осъществяване на неговата дейност са:
– Подобряване на качеството на живот в територията Лясковец – Стражица, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална инфраструктура и услугите за населението и укрепване културните традиции на местната общност. -Създаване на условия за засилване конкурентноспособността на земеделските стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация;
-Подобряване на капацитета на местната общност за развитието на територията чрез ЛИДЕР и ВОМР подхода.
-Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР и ВОМР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
-Насърчаване на сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;
-Подпомагане на развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността; опазването на околната среда; подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
-Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;
-Утвърждаване на гражданското участие като гарант за устойчиво развитие на общностите;
-Мобилизиране на гражданското общество при решаването на приоритетни проблеми и защита на публични интереси;
-Създаване на условия и реализиране на проекти за повишаване стандарта на българските граждани и стимулиране на тяхната активна гражданска позиция;
-Популяризиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, селско наследство и специфичните обичаи и традиции. , ~
-Създаване на капацитет сред местната общност за запазване и обогатяване на местната идентичност и за изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
-Подпомагане на изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
-Повишаване на цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и привлекателен живот и работа.
-Прилагане на многофондова и интегрирана стратегия за Водено от общностите местно развитие, която да насърчава социалното сближаване, намаляване на бедността и развитие на иновации на територията.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.