European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Каралийчеви дни в Стражица

Всяка  година по улиците на родния град на Ангел Каралийчев Стражица оживяват героите от разказите на талантливия български писател.

Изложба от рисунки по негови приказки, музикален фестивал и карнавал на детската приказва са само част от проявите, посветени на Каралийчевите дни на културата.

“Житената питка”, “Ането”, “Тошко африкански” и още десетки главни герои от приказките на Ангел Каралийчев дефилираха по главната улица на Стражица. Участниците са деца, които с много радост вдъхнаха живот на приказките на гениалния разказвач.

В седмицата на Каралийчев се изявяват и млади писатели и поети, а талантливи художници рисуват приказни герои.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.