European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Карта на сайта

Публикации

Mиг Лясковец-Стражица

Uncategorized

Дейности

ДЕЙНОСТИ НА ВСЕКИ ПАРТНЬОР

Живи човешки съкровища-с

Живи човешки съкровища-т

Кандидатствай за марка

Културни забележителности-л

Културни забележителности-с

Културни забележителности-т

Любопитно-с

Местни продукти “ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“

Миг Средец

Миг Тутракан-Сливо Поле

Напитки- Тутракан-Сливо поле

Носители на уникални културни продукти

Обичаи и обреди-с

Празници-с

Продукти на местни производители

Сувенири- Тутракан-Сливо поле

Традиции-с

Туристически атракции

Фестивали-с

Цели


Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.