European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Кооперация “Българска кайсия”

Кооператив на производителите на кайсия.

Кооперация „Българска Кайсия” е създадена през януари 2007г. като сдружение на регистрирани земеделски производители.Членовете на кооперацията обработват общо 127ха трайни насаждения от които 103ха кайсии, 14ха праскови, 2ха сливи, 3ха череша и 5ха ябълки. . Овощните градини са на територията на община Тутракан.Кооперация “Българска Кайсия” е временно призната организация на производители на плодове и е вписана в регистъра на Организациите на производителите на плодове и зеленчуци на Министерството на Земеделието.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.