European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

“Корадо-България” АД

Качествено отопление. Вече 55 години.

Началото на производството на панелни радиатори започва в края на 60-те години, когато на 03.09.1968 година е открит цеха за панелни радиатори към завода за Горивна техника – гр. Г. Оряховица.

През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори е претърпял много промени, както по отношение на модернизиране на производството, така и по отношение на името.
Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега.
През 1998 година се обособява новото дружество “Корадо – България” АД – дъщерна фирма на чешката фирма “Корадо” АД , която се състои от три производствени дружества (от тях две в Република Чехия, Korado a.s. и Licon Heat, и едно в Република България – Корадо-България АД) и четири търговски компании (по една в Полша, Германия, Великобритания и Австрия).
Заводът претърпява значителна реконструкция откъм технологична гледна точка, така че техническите параметри на произвежданите отоплителни тела са уеднаквени с изделията на “Корадо” АД Чехия и отговарят на изискванията на европейския пазар. През 2013 г. стартира първи етап на модернизация и реконструкция на съществуващото производство и мащабна инвестиционна програма.
В производствената програма и номенклатура на “Корадо – България” АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, както и продажба на специални радиатори за бани KORALUX , дизайнерски радиатори KORATHERM, закрепващи елементи KORAMONT и конвектори с естествена и оптимизирана конвекция.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.