European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Културните календари на територията на МИГ

Културните календари на територията на МИГ

Културните календари на територията на МИГ като начин за популяризиране на културното наследство.

♥Културен календар Лясковец♥

♥Културен календар Стражица♥

Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на културата като фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на устойчиво развитие непрекъснато нараства.

Културните календари на територията на МИГ предлагат разнообразни събития, част от които са с национален и международен характер. Това разнообразие се дължи не само на фестивалните форми, но и на съхранените и развити традиции, на активния културен обмен и на широкия спектър от културни дейности и услуги.

Читалищата са устойчиви културни институции, призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на съществуващото културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация. Мисията им е да съхранят националната ни култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден.

Читалищата са форум за общуване между различните поколения, които реализират конкретни проекти и прояви. В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на идентичност.

Голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване, затова от особено значение е да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат да продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения.

Важно значение има дейността на читалищата като многофункционални институти, работещи в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традицията.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.