European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Културни забележителности

Територия Стражица

Община Стражица има благоприятни природно-климатични дадености, които привличат и задържат хората по земите още от древността. На много места има останки от праисторически, тракийски, от римско и ранно-византийско време селища.

Прочети повече

Територия Лясковец

Общият брой паметници в общината е 217 с превес на архитектурно-строителните паметници, като на територията на гр. Лясковец има регистрирани 120 сгради – паметници на културата – предимно възрожденски, свързани

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.