European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Към какво се стремим?

Ползватели на планираните дейности и очакваните резултати са широк кръг представители на местните общности от стопанския, публичния и гражданския сектор, уязвими и маргинализирани общности.

Ние считаме, че сътрудничеството и взаимодействието между няколко Местни групи все още е основен принцип в прилагането на местни подходи и подпомагане на местното развитие чрез използване на иновации за териториите.

Настоящият проект за сътрудничество ще увеличи ползите, за селските райони и населението и ще допринесе за тяхното устойчиво развитие. Разработената маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ – партньори по проекта ще бъде на основата на местната идентичност и ще спомогне за промотиране и ново пазарно позициониране на териториите.

Формулираните цели ще бъдат постигнати чрез осъществяването на дейности в т.ч иновативни за териториите на партниращите МИГ, допринасящи за :

-Подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности;

-Развитие на местна и регионална идентичност като основа на националната и европейска такава.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.