European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Къща за гости “Крайречна”

Къща за гости “Крайречна” се намира в град Тутракан.

Стаите са двойни или със спалня, всяка от тях разполага със собствен климатик, санитарен възел, Wi Fi и TV, а кухненската част е оборудвана с всичко необходимо.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.