European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Магичен Тутракан

Община Тутракан има богата културна история. Местоположението ѝ по поречието на Дунав обуславя ранното заселване на територията още от античността.

Впоследствие тази близост до Дунав предопределя и множеството влияния и въздействия на различни етноси и култури – тенденция, продължила до Възраждането и след него.

На територията на община Тутракан се намират следните археологически и архитектурни паметници:

Археологически резерват „Трансмариска“ – недвижима културна ценност от национално значение.

Северна крепостна стена” на късноримска крепост Трансмариска. Обектът е разположен в централната част на града и е синхронен по време на изграждане и по отношение на своите културно исторически характеристики с обект “Южна крепостна стена”.

“Южна крепостна стена” на късно римска крепост Трансмариска. Обектът е част от укрепителната система на античната крепост.

Храм “Св. Николай”, град Тутракан – архитектурен паметник, построен през 1861–1865 г.

Архитектурен ансамбъл “Рибарска махала” – единственото естествено обособило се рибарско селище по поречието на река Дунав от епохата на Възраждането и архитектурен паметник, запазен с висока степен на автентичност. Днес обекта се посещава от туристи, граждани и гости на Тутракан. Комплексът е едно изключително място за разходка и отдих. съхранило духа и традициите на стария Тутракан.

  • По улиците „Трансмариска” и „Крайбрежна” в град Тутракан се намира цял комплекс от сгради – архитектурни паметници от края на ХІХ и началото на ХХ век.

Обреден дом в град Тутракан – сградата на старата тутраканска прогимназия, адаптирана днес за обреден дом и художествена галерия, е построена през 1897 г. и се отличава с красива архитектура и оригинални стенописи и витражи.

Мемориал “Военна гробница – 1916 г.” – най-голямото военно гробище от войните за национално обединение.

Манастир „Света Марина” – разположен е в местността „Пасканлъка” при с. Сяново, Тутраканско. Според археологическата карта на община Тутракан, манастирът е построен на мястото на раннохристиянско селище.

Тюрбето на Сабри Хюсеин (Софта Баба) в град Тутракан – тюрбето е частна собственост, принадлежаща на наследниците на Сабри Хюсеин, обект на посещение от вярващи и туристи.

Али Баба Теке – намира се в с. Варненци. Манастирът е основан през ХVІІ в. и е едно от най-старите култови средища, посветено в служба на Али.

Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”- единственият специализиран музей на такава тематика по цялото поречие на река Дунав. В него са съхранени над 1500 уреди и пособия, използвани от риболовците от древни времена до днес.

Исторически музей – Тутракан е открит през 1993 г. в “Теодоровата къща”. Експозицията на Исторически музей – Тутракан разкрива славната близо 20 вековна история на града На три етажа се проследява хронологически развитието на тутраканския край от древността до освобождението от румънска окупация през 1940 г.

В археологическата експозиция са изложени находки от V хилядолетие пр.н.е., тракийска керамика, експонати от античната крепост Трансмариска, създаването и величието й, идването на прабългарите и славяните и изграждането на крепостта Тутракан от времето на Първото и Второто българско царство.

Музеят разполага и с уникална иконна експозиция от възрожденски икони от Тутраканската духовна околия и снети от църковна употреба старопечатни книги и църковна утвар. Иконите са дело на майстори зографи от Тревненската живописна школа.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.