European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Мелница „АГИС“ ООД

Мелница „АГИС“ ООД в Стражица е Мелница от ново поколение.

Произвежда всички видове брашна с много високо качество. Преработка на пшеница. Модерно оборудвана мелница. Управление на НАССР система при производство на пшенично брашно.

Мелница “АГИС” ООД произвежда брашно, което се предлага в разфасовки по желание на клиента. Разполага с разтоварище и силози за съхранение на пшеница.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.