European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Месна компания “Бръшлен” ЕАД

Месна компания “Бръшлен” ЕАД  се занимава с производство на свине и племенни свине за разплод, изкупуване, отглеждане и продажба на свине от всякаква възраст и породи, свиневъдство.

 

Изкупуване на животни за клане и износ, търговия с меса и месни произведения в страната и в чужбина.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.