European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Механа “Банята”

Механа “Банята” се помещава в едноименният хотелски комплекс, на ул. Трети Март 7 в центъра на Лясковец.

Емблематично заведение за града, което разполага с уютна вътрешна зала в битов стил, китна лятна градина, детска площадка. Предпочитано място за тържества и организирани събития, с разнообразна кухня, скара и барбекю, музика на живо, паркинг места.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.