European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Минали събития

Проведе се Информационна среща

На 20 март 2022 година в град Лясковец се проведе Информационна среща, предназначени за местни производители и местни доставчици на културни продукти, местна общност и заинтересовани страни. Срещите са планирана

Прочети повече

Уникален Фестивал

Над 30 организации и представители на местни производства с общо над 300 участника се включиха в  пъстрото и автентично фестивално събитие  “Всички под един покрив”, организирано от СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“

Прочети повече

Празници в Лясковец

Празничните прояви, посветени на празника на град Лясковец “Петровден” ще започнат на Еньовден. Един хубав празник от календара ни и събитието, което открива пъстрата предпразнична седмица е свързано с българските

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.