European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

“Младенова изба” ЕООД

Младенова изба е създадена през 2000 г. в малкия крайдунавски град Тутракан – изненадващо интересен със своята хилядолетна история, съхранени традиции и дух.

Отглежданите сортове са Тамянка, Димят, Ркацители, Шардоне, Мускат отонел, Траминер, Совиньон блан, Ризлинг и Вионие. Тероарът е изключително подходящ за бели вина, които Младенова изба произвежда в широк диапазон, а сред тях за емблема на избата е бялото сухо вино Тамянка.
Лозята се простират на площ от 100 ха и са разположени близо до река Дунав и до защитената зона Калимок–Бръшлен.
Производство  на вино от собствени лозови масиви, от сортовете Мускат, Шардоне, Тамянка, Димят, Ркацители, Каберне совиньон.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.