European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Национален Събор на Овцевъдите в България

Организатори на Събора са Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“.

В партньорство с Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ), със съдействието на Министерството на земеделието и храните на Република България.

По Гергьовден ще е десетото юбилейно издание на Националният събор на овцевъдите в България. Събитието ще се проведе на 6, 7 и 8 май 2022 г. край Петропавловския манастир, област Велико Търново и ще съчетае най-традиционния български поминък – овцевъдството с народната битова култура и фолклор.

Три дни запомнящите се преживявания за професионалистите в бранша, почитателите на народния бит и творчество, любителите на старовремските кулинарни традиции и на здравословните фермерски храни!

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.