European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Нашата иновация

В ПРСР 2014-2020 е определена следната дефиниция за иновация: „Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална

Интернет-платформа „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

Идеята на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“ се нуждае от изграждане на уникално софтуерно решение съобразено със специфичните изисквания на МИГ.

Създадено уникално виртуално пространство „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

Дейността има принос към постигане на всички цели на проекта и ще обедини резултатите от анализи, регистирране на марка и общностни събития на кандидата и партньорите.

Разработено и публикувано иновативно пространство в глобалната интернет мрежа за промотиране на уникални местни продукти, обекти и атракции-1 брой интерактивна платформа.

Създадени условия за популяризиране на местното културно наследство, обичаи, традиции съвместно с характерни за районите храни, напитки, атракции и занаяти.

Създадени условия за привличане на местните производители от трите територии за участие в съвместен бранд на МИГ.

Създадени пълноценни условия за изява и обществен живот на местните общности.

Ценността на информационната ера:

Предизвикателство информация – знания – идеи: интернет съхранява и дава достъп до много

информация относно вашите клиенти, конкуренти, текущите тенденции във вашия сектор,

последни развития и др. Интернет разполага с информация, която е суровината, която

обработвате, за да придобиете знания. А след това използвате знанията за генериране на нови

идеи и прилагането им на практика.

Предизвикателство на хората: докато информацията, знанията и идеите са основната ценност

в информационното общество, хората са силата, която я произвежда. Трябва да ангажирате

хората в и извън организацията си в диалог относно продуктите и услугите си и да използвате

знанията им за стимулиране на представянето си.

Предизвикателство на комуникацията: хората създават ценност под формата на нови идеи. А

новите идеи се генерират в процеса на комуникация между хора от и извън организацията ви.

Трябва да комуникирате с клиентите, че разбирате нуждите им и трябва да стимулирате и

улеснявате комуникацията между служителите си, за да генерирате идеи, които служат на

клиентите ви.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.