European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Нашите ентусиасти

Нашите ентусиасти

Мария Маринова

РъководителСНЦ “МИГ-Лясковец-Стражица”-Водеща организация
Тел.0894621164
mig-brand@abv.bg
www.mig-zaedno.eu
www.smart-ruralbrand.eu

 

Ангел Ангелов-Координатор
СНЦ“МИГ-Тутракан-Сливо поле“ – Партньор
Тел. 0878 216 111
mig_tutrakan.slivopole@abv.bg
www.mig.tutrakan-slivopole.bg

 

Стоянка Иванова– Координатор
СНЦ“МИГ-Средец“ –Партньор
Тел. 088 2 881 358
lider_sredets@abv.bg
www.mig-sredets.eu

 

Анелия Захариева– Счетоводител
Тел. 0894621165
ansill@abv.bg

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.