European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обекти Лясковец-Стражица

Църква „Св. Димитър”

Църквата „Св. Димитър” се намира в Лясковец.  Според данни от 1823 година старата църква Св. Димитър имала четири дюкяна дадени под наем, земя и други имоти.

Прочети повече

Църква „Св. Георги”

Църквата „Св. Георги” е изградена в Лясковец. Църквата се намира в махалата Чертовец, която до Освобождението се е водила за отделно село с 47 къщи.

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.