European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обекти Тутракан-Сливо поле

Античен кастел “Апиария”

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост „Апиария“/„Appiaria“ се намира на брега на Дунава, на 6.41 km североизточно по права линия от центъра на село Ряхово.

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.